fbpx

 WARUNKI UCZESTNICTWA

w pielgrzymkach organizowanych przez

BIURO TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWE „ICHTIS”

I

ZOBOWIĄZANIA PIELGRZYMA

 1. W terminie i na zasadach uzgodnionych z Organizatorem Grupy, każdy Pielgrzym zobowiązany jest wpłacić zaliczkę wynikającą z programu pielgrzymki.
  Zaliczkę wpłaca się na konto bankowe. Numery kont bankowych podane są na stronie internetowej.

 2. Pozostałą kwotę Pielgrzym wpłaca co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki autokarowej, natomiast co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki samolotowej.

 3. Brak wpłaty określonej w punkcie 2. oznacza rezygnację z wyjazdu.

 4. W trakcie trwania pielgrzymki, Pielgrzym jest zobowiązany do przestrzegania poleceń przewodnika lub pilota, a szczególnie dotrzymywania terminów zbiórek oraz każdorazowo informowania przewodnika lub pilota o zamiarze oddalenia się od grupy.

 5. Każdy Pielgrzym odpowiada za szkody wyrządzone z winy własnej lub osób, nad którymi sprawuje opiekę. Straty powstałe z tego tytułu, zobowiązany jest pokryć na miejscu wyrządzenia szkody.

 6. W przypadku rezygnacji (nie związanych z: pobytem w szpitalu Pielgrzyma, zgonem bliskiej osoby – współmałżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo) z udziału w pielgrzymce, Pielgrzym ponosi koszty rezygnacji związane z opłatami rezerwacyjnymi. Ostateczne rozliczenie kosztów rezygnacji następuje najpóźniej 14 dni po zakończeniu pielgrzymki.

 7. Pielgrzym, który ukończył 78. rok życia, powinien uczestniczyć w pielgrzymce z opiekunem.

 8. Każdy Pielgrzym powyżej 77. roku życia oraz osoby przewlekle chore zobowiązane są do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. W przypadku 8-dniowej pielgrzymki jest to kwota 250,00 zł od osoby, w przypadku wyjazdu dłuższego kwota dodatkowego ubezpieczenia wynosi 350,00 zł od osoby.

 9. Rezerwacja miejsca w autokarze (od miejsca 5-go – miejsca 1,2,3,4 zarezerwowane dla kierowców i przewodnika) możliwa po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł (płatne z góry). 

II

ZOBOWIĄZANIA BIURA TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWEGO „ ICHTIS”

 1. Minimum 7 dni przed pielgrzymką, każdy Pielgrzym zostanie poinformowany telefonicznie lub „drogą mailową” o dokładnych godzinach spotkania, odlotu/odjazdu.

 2. Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe „ICHTIS” zapewnia codzienną Mszę świętą.

 3. Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe „ICHTIS” zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi świadczeń, określonych w programie pielgrzymki.

 4. Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe „ICHTIS” nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji świadczeń lub opóźnień powstałych na skutek działania siły wyższej (warunki atmosferyczne, blokady dróg, granic itp.).

 5. Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe „ICHTIS” może odwołać pielgrzymkę w przypadku braku wymaganego minimum uczestników. Odwołanie może jednak nastąpić najpóźniej na 20 dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki. W takim przypadku, Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe „ICHTIS”, przedstawi Pielgrzymowi ofertę zastępczą lub zwróci całość kwoty wpłaconej przez niego.

 6. Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe „ICHTIS” może podwyższyć cenę pielgrzymki jedynie w przypadku udokumentowania wpływu na podniesienie ceny następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu oraz wzrostu opłat urzędowych, podatków, opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach lotniczych.

 7. Podwyższenie ceny może nastąpić w terminie nie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.

 8. O zmianach ceny pielgrzymki, Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe „ICHTIS”, niezwłocznie powiadomi Pielgrzyma, który w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia powinien poinformować Biuro, że przyjmuje proponowane zmiany, bądź rezygnuje z wyjazdu.

 9. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w pielgrzymce, składając w formie pisemnej rezygnację z uczestnictwa, które dostarczy pod adres wskazany przez Właściciela Biura lub drogą mailową w formie scanu.

 10. Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe „ICHTIS” nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek świadczenia z tytułu kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków lub utraty bagażu.

III

UBEZPIECZENIE UCZESTNIKA

 1. Stronami umowy ubezpieczenia są: Pielgrzym (osoba ubezpieczona) oraz „ERGO” (lub inne).

 2. Ubezpieczenie obejmuje: koszty leczenia wraz z assistance oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków. Szczegóły dotyczące kwot ubezpieczenia, podawane są w programach pielgrzymek.

 3. W zakresie kosztów leczenia ubezpieczenie obejmuje m.in.: koszty leczenia powstałe
  w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem (badania, zabiegi, operacje), leczenie szpitalne, zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, transport chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do szpitala lub ambulatorium, koszty powstałe w związku z koniecznością powrotu chorego do kraju, pobytu i podróży osoby towarzyszącej, niezbędnej do załatwienia spraw związanych z umieszczeniem chorego w szpitalu i jego powrotu do kraju, transport do Polski zmarłego na skutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

 4. Pielgrzym deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w pielgrzymce, a w przypadku zachorowania podczas jej przebiegu, zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą
  z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji lekarskiej.

 5. Obowiązujące warunki ubezpieczenia, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków znajdują się w informatorze „Ogólne warunki ubezpieczenia” dostępnym we wszystkich oddziałach oraz na stronach internetowych „ERGO”(lub innych).