fbpx

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez

Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe „ICHTIS” Wojciech Steć

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy przed dokonaniem wpłaty za imprezę o zapoznanie się z poniższymi Warunkami Uczestnictwa. Dokonanie rezerwacji lub wpłata zaliczki oznacza, że Klient akceptuje poniższe Warunki Uczestnictwa, a umowa pomiędzy Nim a Biurem Turystyczno-Pielgrzymkowym „ICHTIS” Wojciech Steć nabiera mocy prawnej.

 I. ZASADY OGÓLNE

 1. Przed zawarciem umowy o udziale w imprezie organizowanej przez Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe „ICHTIS” Wojciech Steć, uczestnik winien zapoznać się z niniejszymi warunkami, stanowiącymi integralną część umowy oraz z ramowym programem imprezy.
 2. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest podpisujący umowę-zgłoszenie oraz osoby objęte umową, jak również osoby, które otrzymały fakturę VAT.

 

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Warunkiem zawarcia umowy udziału w imprezie jest podpisanie umowy-zgłoszenia przez uczestnika oraz sprzedającego imprezę (jeżeli uczestnik jest niepełnoletni umowa-zgłoszenie musi być podpisana przez prawnego opiekuna).
 2. W ciągu 14 dni od podpisania umowy-zgłoszenia uczestnik wpłaca 20% ustalonej ceny imprezy (chyba, że program i harmonogram wpłat poszczególnych imprez stanowi inaczej).
 3. Pozostała należność winna być wpłacona do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy (chyba, że program i harmonogram wpłat stanowią inaczej – szczególnym przypadkiem są imprezy samolotowe).
 4. Brak wpłaty należnej kwoty w określonym terminie stanowi podstawę rozwiązania umowy, jak w przypadku rezygnacji z imprezy uczestnika.

 

III. ZMIANY

 1. Za każdą zmianę w umowie dokonaną na życzenie Uczestnika (np. zmiana uczestnika) biuro pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł/os.
 2. Biuro zastrzega sobie prawo zmiany ceny i programu imprezy. Jednakże, zmiana ceny może być spowodowana przez wzrost kursu walut, wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.
 3. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić biuro o przyjęciu nowych warunków lub rezygnacji z imprezy w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia biura o zmianie warunków. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako akceptacja nowych warunków.
 4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od uczestnika następują zmiany programu w trakcie trwania imprezy, Organizator zobowiązany jest do zorganizowania świadczeń zastępczych. W przypadku braku takiej możliwości uczestnikowi przysługuje zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń. Zaakceptowana przez uczestnika realizacja świadczeń zastępczych o tej samej jakości nie stanowi wady usługi.
 5. W przypadku turnusu, którego data rozpoczęcia lub zakończenia odbiega od terminów oferty biura, biuro zastrzega sobie możliwość zakwaterowania uczestnika w obiekcie innym niż opisany umową o standardzie równym bądź wyższym w części lub w całości pobytu.
 6. Biuro zastrzega sobie prawo do realizacji połączeń antenowych przy pomocy autobusu klasy turystycznej, minibusa, samochodu osobowego lub za pośrednictwem PKP.
 7. Podawane godziny lotów oraz odjazdów i powrotów autokarów są godzinami przewidywalnymi i mogą ulec zmianie. W przypadku konieczności zmiany godziny wyjazdu lub wylotu Biuro zobowiązane jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o takim fakcie. Zmiana taka w żadnym wypadku nie stanowi zmiany programu imprezy i jako taka nie wymaga akceptacji Klienta.
 8. Rezerwacja miejsca w autokarze (od miejsca 5-go – miejsca 1,2,3,4 zarezerwowane dla kierowców i przewodnika) możliwa po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł (płatne z góry).   

IV. REZYGNACJA Z IMPREZY

 1. Rezygnacja z imprezy następuje w momencie złożenia przez Klienta rezygnacji w formie pisemnej, bądź nieterminowego uiszczenia umownych należności.
 2. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty jeżeli rezygnacja z udziału w imprezie następuje z przyczyn leżących po stronie biura (zmiana istotnych warunków umowy, odwołanie imprezy).
 3. W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie biura dokonane są następujące potracenia: 
  – 40 i więcej dni przed rozpoczęciem imprezy– 20% wartości imprezynie mniej niż 200 zł/os (w przypadku imprez lotniczych nie mniej niż 800 zł/os),

– 39 – 30 dni przed rozpoczęciem imprezy- 40% wartości imprezy,

– 29 – 15 dni przed rozpoczęciem imprezy – 60% wartości imprezy,

– do 14 dni przed terminem imprezy – 90% wartości imprezy.

 1. Biuro zastrzega, iż przeniesienie uprawnień wynikających z zawartej z Klientem umowy na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej może odbyć się tylko i wyłącznie w formie pisemnej nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Termin 7 dni jest tu liczony od daty otrzymania przez biuro powiadomienia o takim przeniesieniu. Powiadomienie takie powinno również zawierać zgodę osoby, na którą uprawnienia są przenoszone do przejęcia wszystkich obowiązków wynikających z tej umowy.

 

V. ODWOŁANIE IMPREZY

 1. Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 5 dni przed jej rozpoczęciem z powodu braku odpowiedniej liczby uczestników, przyczyn leżących po stronie kontrahentów lub działania siły wyższej. O odstąpieniu od umowy Biuro niezwłocznie zawiadamia Klienta na piśmie (również w korespondencji e-mail lub SMS) .
 2. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn od biura niezależnych (brak odpowiedniej liczby uczestników lub działanie siły wyższej) nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie a jedynie zwrot kosztów.
 3. Klient może wtedy uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie albo może żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. W czasie trwania imprezy uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek pilota grupy. Biuro zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie imprezy. Decyzję podejmuję pilot w porozumieniu z Biurem. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas zwrot kosztów za niewykorzystane świadczenia.
 2. Biuro ogranicza wielkość bagażu do dwóch sztuk o maksymalnej łącznej wadze 20 kg na osobę chyba że, przewoźnik stanowi inaczej. Jeśli zachodzą szczególne uwarunkowania co do bagaży – szczegółowe informacje znajdują się w programie imprezy!

 

VII. REKLAMACJE

 1. Biuro przyjmuje reklamacje w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy. Reklamowane nieprawidłowość realizacji świadczeń powinny być zgłoszone u kierownictwa ośrodka lub pilota grupy ustnie do 24 godzin od reklamowanego faktu. Pilot lub kierownictwo ośrodka sporządza wstępną dokumentację reklamacji. Reklamacja powinna zostać wniesiona przez uczestnika do Biura Turystyczno-Pielgrzymkowego „ICHTIS” i być potwierdzona przez ośrodek lub pilota.
 2. W przypadku obozów młodzieżowych/kolonii wszelkie uwagi, sugestie dotyczące przebiegu imprezy rodzice/opiekunowie zobowiązani są zgłaszać kierownikowi lub właściwemu wychowawcy przebywającemu w miejscu wypoczynku dziecka.
 3. Biuro ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia do biura.
 4. Biuro nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń niewykorzystanych z winy uczestnika (np. skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu, choroba w trakcie imprezy, znaczące spóźnienia Uczestnika itp.).
 5. Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe „ICHTIS” Wojciech Steć posiada wszelkie uprawnienia, pozwolenia  i gwarancję ubezpieczeniową nr G/2021/2001410 oraz wpis do organizatorów turystyki prowadzoną przez Marszałka woj. Lubelskiego – numer wpisu do rejestru 300 a także  posiadamy wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 26268.

 

VIII. UBEZPIECZENIE UCZESTNIKA

 1. Stronami umowy ubezpieczenia są: Klient (osoba ubezpieczona) oraz „ERGO” (lub inne).

 2. Ubezpieczenie obejmuje: koszty leczenia wraz z assistance oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków. Szczegóły dotyczące kwot ubezpieczenia, podawane są w programach imprez.

 3. W zakresie kosztów leczenia ubezpieczenie obejmuje m.in.: koszty leczenia powstałe
  w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem (badania, zabiegi, operacje), leczenie szpitalne, zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, transport chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do szpitala lub ambulatorium, koszty powstałe w związku z koniecznością powrotu chorego do kraju, pobytu i podróży osoby towarzyszącej, niezbędnej do załatwienia spraw związanych z umieszczeniem chorego w szpitalu i jego powrotu do kraju, transport do Polski zmarłego na skutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

 4. Klient deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie turystycznej, a w przypadku zachorowania podczas jej przebiegu, zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji lekarskiej.

 5. Obowiązujące warunki ubezpieczenia, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków znajdują się w informatorze „Ogólne warunki ubezpieczenia” dostępnym we wszystkich oddziałach oraz na stronach internetowych „ERGO”(lub innych).